Formularz kontaktowy

Twoje imię / nazwa firmy
Telefon
Twój e-mail
Wiadomość

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Aktualności

Ministerstwo Finansów chce zmienić zasady wystawiania faktur.
19 września 2017


Jeżeli nabywca, będący podatnikiem, będzie chciał otrzymać fakturę do paragonu, który posiada, to sprzedawca wystawi mu taką fakturę tylko
w sytuacji, kiedy na paragonie będzie wpisany numer NIP nabywcy. Taką zmianę zakłada projekt nowelizacji ustawy o VAT z 18 września 2017 r.O ile wzrosną koszty pracy od nowego roku?
19 września 2017


Od 1 stycznia 2018 r wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę do kwoty
2 100 zł brutto plus składki ZUS finansowane przez pracodawcę w wysokości 474,81 zł.Podatnicy z nowymi obowiązkami. Wymiana kas fiskalnych od 2018 roku.
16 września 2017


Przedsiębiorcy będą musieli wymienić tradycyjne kasy fiskalne na kasy online. Dzięki nim wszelkie informacje o sprzedaży zostaną automatycznie przesłane do centralnego systemu informatycznego Krajowej Administracji Skarbowej

Można domniemywać, że wymiana kas fiskalnych będzie miała wpływ na poprawę skuteczności kontroli skarbowych, a co za tym idzie, pośrednio przyczyni się do wzrostu wpływów budżetowych z tytułu podatku VAT.
Projekt jest w trakcie przygotowania.Fiskus wyciąga pomocną dłoń do poszkodowanych w nawałnicach.
4 września 2017


Pomoc bez podatków Dzięki rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów z 23 sierpnia br. (Dz. U. poz. 1574) poszkodowani w wyniku sierpniowych nawałnic nie muszą martwić się o podatek od spadków i darowizn. Zwolnienie będzie miało zastosowanie do mienia nabytego w ciągu 24 miesięcy, począwszy od dnia 12 sierpnia 2017 r. Dotyczy to pieniędzy, rzeczy i praw majątkowych nabytych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy. Bez tego rozporządzenia poszkodowani musieliby je opodatkować po przekroczeniu ustawowych limitówZmiany w VAT dotyczące split payment nie wejdą w życie od 1 stycznia 2018 roku.
8 sierpnia 2017


Najnowsza wersja nowelizacji ustawy o VAT wprowadzająca podzieloną płatność w VAT zakłada wejście w życie nowych przepisów od 1 kwietnia 2018 r.

Celem wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności jest uszczelnianie systemu podatku od towarów i usług oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, jak również zapobieganie unikania płacenia podatku

Kto będzie korzystał z nowych rozwiązań? Proponowane w projekcie rozwiązanie zakłada dobrowolność w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Decyzję w tym zakresie pozostawia się w gestii nabywcy towarów lub usług.

Z mechanizmu podzielonej płatności powinni skorzystać zwłaszcza podatnicy mający wątpliwości wobec swoich dostawców, co do rzetelnego rozliczaniu podatku od towarów i usług, ponieważ dzięki zastosowaniu mechanizmu zostaną zwolnieni z odpowiedzialności solidarnej.

Na czym polega split payment? Głównym założeniem mechanizmu split payment jest podzielenie płatności za dostarczone towary lub wyświadczone usługi na kwotę netto, która wpłacana jest przez nabywcę na konto dostawcy lub usługodawcy oraz kwotę podatku VAT, która trafia bezpośrednio na odrębny rachunek VAT.

Rachunek VAT co do zasady będzie służył do zapłaty VAT kontrahentom, zapłaty podatku do Urzędu Skarbowego oraz do zwrotu VAT
w przyśpieszonym terminie z Urzędu Skarbowego.Uwaga! Od 2018 roku zmieni się plik JPK VAT.
17 lipca 2017


Ministerstwo Rozwoju i Finansów od przyszłego roku planuje zmiany
w strukturze pliku JPK VAT. Ma być rozbudowany o elementy pozwalające na pełniejsze raportowanie informacji o transakcjach.

Obowiązek raportowania informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy
o VAT (JPK_VAT tzw. automatycznego) wynika z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek raportowania danych JPK VAT w schemacie XML obejmie wszystkich podatników.

Pliki JPK VAT zawierają dane o fakturach ujętych w danym miesiącu w rejestrach VAT zakupu
i sprzedaży, dzięki którym możliwa jest kontrola podatników. Wprowadzenie automatycznej kontroli z wykorzystaniem danych z JPK VAT ma przyspieszać proces weryfikacji łańcucha obrotu towarami. Z perspektywy organów podatkowych niezwykle istotne jest więc, żeby pliki JPK VAT zawierały informacje umożliwiające skuteczną, efektywną i szybką analizę.

Dzięki wdrożeniu raportowania za pośrednictwem JPK VAT podatnicy otrzymali możliwość implementowania kontroli wewnętrznej rozliczeń VAT. Kompletność merytoryczna, a także poprawność techniczna i informatyczna jest więc istotna również dla samych podatników.Kiedy podatnik skorzysta z jednorazowej amortyzacji?
22 czerwca 2017


U części podatników, zarówno na podstawie ustawy o PIT, jak i CIT, istnieje możliwość skorzystania z zastosowania jednorazowej amortyzacji dla środków trwałych, których wartość przewyższa kwotę 3 500 zł w ramach pomocy de minimis. Podatnik wówczas w określonych sytuacjach może zaliczyć w ciężar kosztów podatkowych cały naliczony odpis środka trwałego, bez konieczności potwierdzenia ze strony urzędu skarbowego. Takie rozwiązanie pozwala na optymalizację podatkową, która została umożliwiona przez ustawodawcę, bowiem zastosowanie jednorazowej amortyzacji środka trwałego spowoduje znaczne obniżenie wysokości podatku za dany miesiąc. Limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2017 r. wynosi 215 000 zł.Preferencyjna stawka podatku CIT od stycznia 2017.
5 grudnia 2016


Obok podstawowej stawki 19% ustawa wprowadza dodatkową, obniżoną stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15%. Preferencyjna stawka przewidziana jest dla małych podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro wyrażonej w złotych. Obniżona stawku podatku będzie miała zastosowanie także w przypadku podatników rozpoczynających działalności gospodarczą już w tym roku podatkowym.Czas pracy po zmianach
27 września 2013


W lipcu Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Nowelizacja ustaw pozwala w większym zakresie dysponować czasem pracy pracownika oraz w mniejszym zakresie likwiduje zależność pracodawcy od działających u niego związków zawodowych.
W praktyce oznacza to, iż pracodawca będzie mógł w przypadku np. zmniejszenia ilości zamówień zmniejszyć liczbę dni pracy.
W zamian pracownicy będą zobowiązani do pracy w dni wolne (np. soboty). Jednocześnie pracodawca musi pamiętać o tym, iż pracownik ma określoną dobową normę czasu pracy oraz przysługują mu określone dobowe
i tygodniowe normy odpoczynku. W przypadku zwolnienia od pracy w danym miesiącu pracownikowi przysługuje co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę za ten miesiąc. Dodatkowo pracodawca będzie mógł ustalać nowe rozkłady czasu pracy, inne dla poszczególnych dni tygodnia będącymi dniami pracy dla pracownika.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 ze zm.)Nazwy towarów na paragonach fiskalnych
24 września 2013


Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów
w sprawie kas rejestrujących wskazuje, iż paragon z kasy fiskalnej powinien zawierać nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację. Jakie informacje powinny być zawarte na paragonie? Zgodnie ze wspomnianym wyżej rozporządzeniem dokument taki powinien zawierać co najmniej:


 • Imię i nazwisko/nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży lub miejsca zamieszkania podatnika
 • Numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP)
 • Numer kolejny wydruku
 • Datę oraz godzinę i minutę sprzedaży
 • Oznaczenie "PARAGON FISKALNY"
 • Nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację
 • Cenę jednostkową towaru lub usługi
 • Ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku
 • Wartość rabatów lub narzutów, o ile występują
 • Wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów
 • Wartość sprzedaży zwolnionej od podatku
 • Łączną kwotę podatku
 • Łączną kwotę sprzedaży brutto
 • Oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto
 • Kolejny numer paragonu fiskalnego
 • Numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym
 • Numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) - na żądanie nabywcy
 • Logo fiskalne i numer unikatowy kasy


Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.Przeciętne wynagrodzenie w VI 2013r
19 września 2013


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło
3 803,63 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku wyniosło 3 803,60zł.

Źródło: GUSPłaca minimalna w 2014r
13 września 2013


Rząd przedstawił propozycję podniesienia w przyszłym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę do 1 680zł brutto. Ostateczną decyzję rząd musi podjąć do 15 września br.

Źródło: sejm.gov.plWystawienie faktury w przypadku zagubienia paragonu fiskalnego
12 września 2013


Co zrobić w przypadku, gdy klient prosi nas o wystawienie faktury, a zgubił paragon fiskalny potwierdzający jej dokonanie? Oryginał paragonu fiskalnego stanowi podstawę do wystawienia faktury. Sprzedawca powinien w takiej sytuacji sprawdzić, czy sytuacja taka rzeczywiście miała miejsce. Potwierdzić zakup można poprzez sprawdzenie rolek. Potwierdzeniem transakcji może być także potwierdzenie zapłaty płatności kartą. Jednakże w przypadku wystawieniu takiej faktury klient musi złożyć pisemne oświadczenie, w którym potwierdzi, że faktycznie dokonał takiego zakupu, a z powodu niemożności przedstawienia paragonu fiskalnego (z powodu np. zgubienia) nie mógł go przedłożyć. W oświadczeniu tym muszą znaleźć się dane osobowe klienta – imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego klienta, nr PESEL.

Faktura nie podlega opodatkowaniu.

Źródło: Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie< br /> z dnia 25 stycznia 2013r. nr IPPP2/443-1165/12-2/KOMZawarcie umowy o pracę
9 września 2013


Umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy.

Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne
w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony,
(o ile przerwa pomiędzy rozwiązaniem jednej a nawiązaniem drugiej umowy
o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca).

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy. Jeżeli terminu tego nie określono, to za dzień rozpoczęcia pracy uważa się dzień zawarcia umowy.

Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności: rodzaj wykonywanej pracy, miejsce wykonywania pracy, wysokość wynagrodzenia za pracę i składniki wynagrodzenia, wymiar czasu pracy i termin rozpoczęcia pracy.

Umowę o pracę zwiera się na piśmie.

Pracodawca informuje pracownika (na piśmie) nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy o pracę o: obowiązującej pracownika dobowej
i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy
o pracę, o porze nocnej, przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy o usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Zmiana warunków pracy wymaga formy pisemnej.

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U 1974 Nr 24 poz. 141)Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
5 września 2013


Zgodnie z Kodeksem Pracy umowę o pracę rozwiązuje się na mocy porozumienia, poprzez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (lub bez zachowania okresu wypowiedzenia), z upływem czasu, na który była zawarta i z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Umowę o pracę na zastępstwo rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem (okres wypowiedzenia wynosi wtedy 3 dni).

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie/rozwiązanie umowy.

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie
o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Umowę o pracę zawartą na okres próbny, czas nie określony może rozwiązać za wypowiedzeniem każda ze stron. Rozwiązanie umowy o prace następuje
z upływem okresu wypowiedzenia.

Przy zawarciu umowy o pracę na czas określony (dłuższy niż 6 miesięcy), strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi kolejno:


 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.


Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.


Pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, jeżeli to pracodawca wypowiada umowę. W przypadku 2-tygodniowego lub miesięcznego okresu wypowiedzenia pracownikowi przysługują 2 dni robocze zwolnienia na poszukiwanie pracy. W przypadku 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia pracownikowi przysługują 3 dni robocze zwolnienia na poszukiwanie pracy.

Pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę w przypadku, gdy pracownikowi brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U 1974 Nr 24 poz. 141)Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
5 września 2013


Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie: ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przez pracownika przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości
o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy trwa dłużej niż 3 miesiące (gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy), lub dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące (gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową).

Źródło: Ustawa dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141)Wygaśnięcie umowy o pracę
3 września 2013


Umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w Kodeksie Pracy oraz w przepisach szczególnych: z dniem śmierci pracownika, z dniem śmierci pracodawcy, z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy
z powodu tymczasowego aresztowania (jednak pracodawca ma obowiązek ponownie przyjąć pracownika do pracy, jeżeli prowadzone przeciwko pracownikowi postępowanie zostało umorzone lub gdy zapadł wyrok uniewinniający, a pracownik w terminie 7 dni zgłosi swój powrót do pracy).

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U 1974 Nr 24 poz. 141)Minimalne wynagrodzenie za pracę
1 sierpień 2013


Minimalne wynagrodzenie za pracę od dnia 01.01.2013r. wynosi 1600 zł brutto.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 ze zm.).Urlop rodzicielski
1 sierpień 2013


17 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa zmieniająca przepisy Kodeksu pracy w zakresie płatnych urlopów związanych z narodzinami dziecka. Według nowych zasad urlop rodzicielski będzie wynosił 52 tygodnie
(20 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 26 tygodni urlopu rodzicielskiego).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 ze zm.).Skala podatkowa w 2013r
1 sierpień 2013


Podstawa obliczenia podatku w złotych:


 • do kwoty 85 528 zł podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
 • ponad kwotę 85 528 zł podatek wynosi 14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł


Kwota wolna od podatku wynosi 3 089 zł – tak jak w latach poprzednich.

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361 ze zm.).Niezapłacone faktury w podatku dochodowym w 2013r
1 sierpień 2013


Wartość niezapłaconej na czas faktury powiększy podstawę do opodatkowania. W przypadku, gdy kontrahent spóźnia się z zapłatą ponad miesiąc, będzie musiał skorygować in plus swoje rozrachunki z fiskusem
z tytułu podatku dochodowego. Wierzyciel natomiast, by móc odzyskać podatek zapłacony od takiej faktury, będzie musiał spełnić określone wymagania formalne.Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, FP i FGŚP
1 sierpień 2013


Składki za styczeń – grudzień 2013r.

Ubezpieczenie Społeczne - konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000, kwota: 710,67 zł
(z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym), kwota: 656,09 zł (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego).
Ubezpieczenie Zdrowotne - konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000, kwota: 261,73 zł
Fundusz Pracy – konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000, kwota: 54,58 zł
Źródło: ZUSPreferencyjne składki za styczeń – grudzień 2013r. wynoszą:
1 sierpień 2013 • 93,70 zł (19,52%) na ubezpieczenie emerytalne
 • 38,40 zł (8%) na ubezpieczenie rentowe
 • 11,76 zł (2,45%) na ubezpieczenie chorobowe
 • 9,26 zł (1,93%) na ubezpieczenie wypadkowe, przy założeniu, że osobą prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób


Źródło: ZUSLimit przychodów
1 sierpień 2013


Limit przychodów zobowiązujący do przejścia od 2013 r. z księgi podatkowej na księgi rachunkowe od 1 stycznia 2013r, wynosi 4.936.560 zł.

Źródło: ZUSStatus małego podatnika
1 sierpień 2013


Status małego podatnika w PIT, CIT i VAT będą mieć przedsiębiorcy, których tegoroczne przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczą kwoty 5 324 tys. zł.

Źródło: ZUSPodatek dochodowy - księgi rachunkowe limit na 2012 rok.
9 listopad 2011


Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2012r dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody za 2011 r wyniosą co najmniej 5 293 440 zł.

podst.prawna:
Art.2 ust.1 pkt2 ustawy z dn.29.09.1994 o rachunkowości /Dz.U. z 2009 r nr 152/.
Art.24a ust4 ustawy z 26.07.1991r. o pod.doch.od osób fizycznych /Dz.U. z 2010 r nr51/.Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012 rok.
17 październik 2011


Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012r. wynosić będzie 1 500 zł brutto

podst.prawna:
Dz.U. z 2011r. nr.192 poz.1141Mały podatnik w 2012 roku.
13 czerwiec 2011


Status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 5 324 000 zł.
Dla podmiotów świadczących usługi typu pośrednictwa, - wynośić będzie 200 000 zł.

podst.prawna:
Art.2 pkt.25 ustawy o VATRyczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2012 roku.
21 marzec 2011


W formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych można będzie kontynuować rozliczanie - jeżeli nie przekroczy się w 2011 roku 661 680 zł.

podst.prawna:
Art.6 ust. 4-6, art.7, art.21 ust.b. ustawy z 20.11.1998 /Dz.U. nr.144 poz.930 ze zm./.Amortyzacja - jednorazowy odpis na 2012 rok.
11 styczeń 2011


Jednorazowy odpis amortyzacyjny w ramach pomocy "de minimis", z którego mogą skorzystać mali podatnicy oraz nowi przedsiębiorcy w roku 2012 wynosić będzie 222 000 zł. (limit)

podst.prawna:
Art22k.ust 7-12 ustawy z 26.07.1991 o pod.doch.od osób fiz.
Art 16k. ust 7-12 ustawy z 15,02.1992 r o pod.doch.od osób prawnych.Zwolnienie podmiotowe VAT - 2011 rok.
12 grudzień 2010


Kwota limitu przejścia na Vat /w/g ustawy o Vat/ wynosi 150 000 zł . Ma zastosowanie do podatników kontynuujących swoją działalność w 2011 roku
i później. Jeżeli natomiast podatnik prowadzenie działalności dopiero rozpoczął w 2011 roku, dla obliczenia swojego limitu zwolnienia , musi on skorzystać
z zasady proporcji.

podst.prawna:
Art.29 i następne ustawy o Vat z 11.03.2004r ze zm.Zwolnienie od Vat w 2011r.
18 listopad 2010


Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT w 2011 roku to 150 000 zł.

Poradnik VAT, Wydawnictwo Gofin nr 21/2010Limity do zryczałtowanego podatku dochodowego na 2011r.
14 listopad 2010


Będą mogli płacić podatnicy, którzy w 2010 roku uzyskają przychody
z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej:
a) samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 591 975 zł
b) w formie spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych 591 975 zł (suma przychodów wszystkich wspólników).

Biuletyn Informacyjny, Wydawnictwo Gofin nr 32/2010Wyższa płaca minimalna.
12 listopad 2010


Wyższa płaca minimalna w 2011 roku wynosi 1.386 zł.

Gazeta Podatkowa nr 84 z 21.10.2010Wyższe składki ZUS.
10 listopad 2010


Wyższe składki ZUS w 2011 roku dla przedsiębiorców opłacających je na zasadach preferencyjnych . Od 01.01.2011r minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych płatników to kwota 415,80 zł.

Gazeta Podatkowa nr 84 z 21.10.2010Mały podatnik w 2011.
7 listopad 2010


Status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży brutto w roku 2010 nie przekroczyła 4 736 000 zł.

Poradnik VAT, Wydawnictwo Gofin nr 20 z 20.10.2010Odsetki podatkowe.
5 listopad 2010


Od dnia 09.11.2010r odsetki podatkowe wynoszą 12%.

Wydawnictwo Gofin z dn.10.11.2010Obiad z kontrahentem jest kosztem firmy.
30 września 2009


Osoba, która zaprasza partnera w interesach do restauracji, aby omówić transakcję, może zaliczyć rachunek do kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 27 sierpnia 2009 r. (IPPB5/4240-24/09-2/AM).

Rzeczpospolita, 4 września 2009 r.Dwie stawki podatku dochodowego w 2009 roku – 18 i 32 proc.
30 czerwca 2009


W 2009 roku obowiązuje nowa skala podatku dochodowego. Dla osób, których dochód nie przekracza 85 528 złotych, stawka podatkowa wynosi 18 proc. Kwotę podatku pomniejsza się ponadto o 556,02 złotych.

Osoby zarabiające ponad 85 528 złotych podlegają stawce podatkowej wynoszącej 32 proc. W tym przypadku podatek dochodowy wynosi 14 839,02 złotych.

Jeśli chodzi o podatek linowy, to jego stawka pozostaje bez zmian, czyli na poziomie 19 proc. (zgodnie z art. 27 ust 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

Jak wynika z powyższej ustawy, listy płac za dany miesiąc są kosztem podatkowym tego miesiąca bez względu na termin wypłaty. Minimalne wynagrodzenie z kolei od stycznia br. wynosi 1276 złotych, a w pierwszym roku pracy 1020,80 złotych.

Limit przychodów z najmu, dla których zastosowanie będzie miała 8,5-proc. stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wynosi 13510 złotych
( równowartość 4 tys. euro) Po przekroczeniu tej kwoty ryczałt wyniesie 20 proc.Zmiany dotyczące ubezpieczenia chorobowego
25 czerwca 2009


Z początkiem 2009 roku, osoba podlegająca dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia, czytamy w serwisie internetowym ZUS-u. Wcześniej okres ten wynosił 180 dni.

Od lutego br. zaś, okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby dla osób będących pracownikami, osób wykonujących prace nakładczą albo osób wykonujących służbę zastępczą, które ukończyły 50 rok życia wynosi 14 dni.

Dwutygodniowy okres wypłaty ma zastosowanie od następnego roku kalendarzowego w którym dana osoba ukończyła 50. rok życia, podaje ZUS.Możliwość odliczenia VAT-u przy zakupie paliwa
5 stycznia 2009


Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnoty UE z dnia 22 grudnia 2008 w sprawie C-414/07 istnieje możliwość sporządzenia korekty deklaracji podatku VAT ze względu na możliwość odliczenia tegoż podatku naliczonego przy zakupie paliwa od niektórych typów samochodów i przy zakupie bądź też leasingu samych samochodów.